Přeskočit na obsah

Projekty našeho spolku

PROJEKTY roku 2024

fotogalerie

Rodina a dítě s handicapem, komplexní podpora rodiny a dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Podpora enviromentálního a polytechnického rozvoje v MŠ

PROJEKTY roku 2023

Rodina a dítě s handicapem, komplexní podpora rodiny a dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

galerie

Podpora enviromentálního a polytechnického rozvoje v MŠ
galerie

PROJEKTY roku 2022

RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM-Projekt komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem

Projekt v rámci rané péče působí na děti s autismem, poruchami chování a na jejich rodiny již více než 10 let. Nabízí konzultace pro rodiny s výjimečnými dětmi, dále pak pravidelné terapeutické kluby, ve kterých každé dítě je podpořeno asistentem pedagoga a společně provádějí nácviky v oblasti motorických dovedností, rozvoje komunikace, případně sebeobsluhy. Rodiče mají možnost si zapůjčit odbornou literaturu či pomůcky.

FOTOGALERIE

Projekt Komplexní péče o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v prostorách MŠ-rok 2022

Klíčová aktivita – informační a poradenských servis – individuální konzultace rodičů se speciálním pedagogem, zapůjčení odborné literatury, poradenství. Přicházejí rodiny z celého MSK, chtějí vidět práci s dítětem v předškolním věku, chtěji poradit, jak řešit jejich situaci, která se jim jeví jako bezvýchodná. Dítě nespí, křičí, je agresivní, nejí….Dítě bloumá, nehraje si, nenavazuje kontakt….Uskuteční se několik setkání, rodiče odcházejí s radami, co doma. Pak následuje zasílání struktur v podobě piktogramů mailem, další návštěvy. Některé rodiny nastoupí dále do terapeutických klubů a můžeme pomáhat intenzivněji.

Klíčová aktivita – sdílení dobré praxe a supervize ve školách u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Obracejí se na nás školy, které se setkávají s výjimečnými dětmi a potřebují pro začátek někdy radu, někdy náhled do naší praxe, někdy supervizi.

Klíčová aktivita – vzdělávání – odborné semináře pro rodiče a pečující osoby. Vzdělávání našich pracovníků, kteří pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, je důležitou součástí naší práce. Již tři roky spolupracujeme s fyzioterapeutkou Markétou Hurníkovou, které nám pomáhá zajistit skutečně komplexní péči.

fotoalbum projektu

Co o projektu řekli rodiče? 30.6.2022

V úterý jsme se byli podívat na Skalka Family Park Ostrava na loučení naší MŠ s předškoláky. Bylo to moc emotivní, krásné, ale zároveň smutné loučení s touto úžasnou školkou.🥺I když Matyášek ještě předškolák není, bude od září nastupovat do jiné bližší školky.Vážená paní ředitelko, milé paní učitelky, asistentky a kuchařky a všichni, kdo jste součástí této skvělé školky… Vám patří náš velký DÍK, za vše, co pro naše děti děláte. Jak se krásně o ně staráte, s láskou, empatií a hlavně vždy s úsměvem.😊 Za nás jste prostě nejlepší!🥰 Máte úžasný lidský a individuální přístup, obětavost, vytrvalost, i přesto, že je to někdy opravdu náročné, jste vždy pozitivně naladěné a my si toho moc vážíme.Děkuji za Matyáška, za terapeutický klub Klokánek, kde jste nás uvítali s otevřenou náručí, v době, kdy jsme si nevěděli rady a následně za krásné 2 roky s Vámi.❤️ Za spoustu práce, pokroků, zážitků, aktivit, za logopedickou péči, za to, jak jste neskutečně zvládly covidovou dobu a byly jste tu vždy pro nás! Jste jako naše rodina! 😘 Pomáháte svým přístupem a porozuměním a my jsme moc vděční, že jsme mohli být součástí tak úžasného kolektivu a nikdy na Vás nezapomeneme.😍 Jste naše srdeční záležitost a jsem ráda, že i já jsem v dětství mohla Vaši školku navštěvovat. 🥰Děkuji třídě Rybiček a Motýlků, kde se Matyášek vždy těšil. Máme díky Vám velké pokroky a hlavně zážitky, co nám nikdo nevezme. Dneškem se s Vámi bohužel loučíme.🤧 Je to pro nás těžké loučení, smutné, ale budeme na Vás stále vzpomínat!!! 💗 Přejeme Vám do dalších let spoustu úspěchů, energie a veselých dětiček a spokojených rodičů, jako jsme my. 🍀ZBOŘILOVI 👨‍👩‍👦

Projekt Podpora environmentálního a polytechnického rozvoje v MŠ

Cílem projektu je vést děti k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí a k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. Environmentální výchova pomáhá rozvíjet spolupráci péčí o naše životní prostředí a učí děti komunikovat o jeho problémech. Prováděním pokusů v oblasti živé a neživé přírody si děti ověřují pravdivost teoretických informací pedagoga či informací z literatury. Věříme, že společnými silami přírodě pomůžeme. Naší snahou je poskytnout dětem co nejvíce prožitků z reálného prostředí, které je obklopuje. Přímé pozorování, které je pro děti skutečným zážitkem, pak využíváme v dalších výchovně vzdělávací práci.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 1 -MALÝ BADATEL -pravidelné bádání a zkoumání. Naším cílem bylo propojit environmentální a polytechnickou výchovu, které spolu již tak úzce souvisí, a vytvořit v prostoru zahrady „zahradnickou a polytechnickou“ část .

KLÍČOVÁ AKTIVITA 2 – MALÝ PŘÍRODOVĚDEC – Přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm, vycházky a výlety do okolí. Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí.  Kognitivní činnosti (kladení otázek, hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování).  Vykonávání jednoduché činnosti podporující zdraví těch společenství, v nichž žije. Pozorování přítomných dějů kolem sebe a jejich změny, zjišťování příčin změn. Vědomí, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah k jeho zdraví i zdraví ostatních lidí a zdraví přírody. Pravidelné výlety za poznáním do přírody – les, louka, rybník, studánka, potok. Jedná se o 6 výletů s dopravou.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 3 –TŘÍDÍM ODPAD- Jedná se o pravidelnou každodenní aktivitu, které se účastní všechny děti – třídí odpad, který vzniká při běžných činnostech. Třídění odpadu v rámci všech denních aktivit včetně

fotogalerie

facebook://www.facebook.com/porubskeskoly

Projekt Adaptační centrum pro ukrajinské děti v Porubě

Náš spolek Místo pro děti se ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace a Městským obvodem Poruba zapojil do vytváření adaptačních skupin pro ukrajinské uprchlíky. Založili jsme účet pro zasílání sponzorských darů, ze kterých můžeme hradit mzdy českých a ukrajinských pedagogů a asistentů. V tuto chvíli nacházíme podporu jen ze strany veřejnosti, ale hledáme další cesty, jak náš projekt finančně zajistit ze státního rozpočtu.

Adaptační centrum má za úkol pomoci ukrajinským uprchlíkům, cíleně dětem, si zvyknout na novou zemi a prostředí. Chceme jim usnadnit následný nástup do mateřské, základní nebo střední školy. Činností skupiny jsou pestré a kreativní aktivity; socializace; seznámení se s novou zemí a v neposlední řadě výuka jazyka českého. Ke dni 31. března 2022 máme v Adaptačním centru 24 dětí ve věku od 6 do 17 let. Výuka probíhá na středisku DDM M. Majerové. Žáci jsou rozděleny do dvou skupin – 1. a 2. stupeň ZŠ. Každá skupina je tandemově vedena pod taktovkou českých a ukrajinských pedagogů či asistentů. Vzhledem k tomu, že počty dětí každým dnem narůstají, jsme připraveni otevřít další adaptační centrum. Vybraným místem je v tuto chvíli pobočka DDM na ulici Polská 1624/4 v Ostravě-Porubě. Adaptační centrum v tuto chvíli funguje od 8.00 do 12.00 hod od pondělí do čtvrtka. Každý pátek pro děti připravujeme poznávací výlety.

Cíl projektu: Připravit pro děti zábavné kreativní a výtvarné činnosti, při kterých mohou rozvíjet i český jazyk. Nakoupit širokou škálu vhodných pomůcek a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka. Pro páteční poznávací výlety ve městě Ostrava a přilehlém okolí zajistit financování vstupného a autobusové dopravy.

Časový plán projektu: od 21.3. 2022 – do 31.8. 2022

Místo konání projektu: Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba; případně středisko DDM Polská

Projekt Adaptačního centra pro ukrajinské děti v Porubě pokračoval i po 31.8.2022 díky podpoře dárců

– 250 000 Kč od Nadace ČLOVĚK V TÍSNI a dále 154 100 Kč drobných dárců. Prostředky pokryly zejména platy pedagogů a asistentů adaptačních skupin, vstupné na akce, potřebné pomůcky a materiál. Na období leden- březen 2023 zůstalo 22 550 Kč.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11690334848-sousede/

fotoalbum projektu

PROJEKTY roku 2021

RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM-Projekt komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem

projekt dotovaný Statutárním městem Ostrava.

Individuální a skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí. Nácviky se zaměřují na rozvoj specifických dovedností u dětí: pracovní chování u stolečku, kombinace s nácvikem hry a komunikace, alternativní komunikace, motorická cvičení, pohybové hry, komunitní kruh. V rámci jednotlivých setkání, speciální pedagog a asistent, intenzivně spolupracuje s dítětem a rodinou.

Setkání jsou určena: pro rodiny s dětmi, které verbálně komunikují, ale potřebují podporu pro funkční komunikaci, pro rodiny, ve kterých  dítě začíná komunikovat, pro rodiny s  dětmi nemluvícími, s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami. Konzultace zahrnuje: individuální práci s dítětem, konzultaci s rodičem, ukázky pomůcek, možnost zapůjčení pomůcek. Nácvik je plně individualizován potřebám a možnostem dítěte, vychází z vývojové úrovně dítěte.

Individuální nácviky pro podporu jemné a hrubé motoriky. Rozvoj motoriky od dětského věku je velmi důležitý pro celkový vývoj dítěte. Proto při práci s dítětem využíváme hlavně produkty, které výrazně napomáhají udržovat vzpřímené držení těla a správnou chůzi, správné uchopování předmětů, koordinaci těla. Balanční a vzduchové podložky, balanční lano, dětské schůdky, balanční vozítka, to vše využíváme při snaze správného rozvoje a  koordinace těla. Děti si formou zábavných her a překážkových drah zlepšují a neustále rozvíjejí koordinaci a správné držení těla. Při rozvoji jemné motoriky využíváme, spousty edukativních pomůcek. Také při těchto činnostech je kladený důraz na rozvoj komunikace.

Prožitkové učení. Individuální prožitková setkání nabízejí rodinám dětí s PAS aktivní odpočinek, pomáhá jim uvolnit psychické napětí, poskytnout radost ze seberealizace, sebevyjádření, přináší jim společný pozitivní zážitek. Jedná se o prožitek, zážitek či zkušenost, která dítě posouvá dál ve vývoji. Pokud se strachy v životě, promění na stereotypní chování. Často u dětí dochází k problémovému chování. Tedy chování, které se dotýká celé rodiny a ovlivňuje její chod. Společně s asistenty, má dítě možnost zažít věci nové a společně překonat strach a paniku, která s novými zážitky přichází. Rodiče pak mohou být součástí nebo mohou využít rodičovské skupiny a společně se podělit o své zkušenosti s dalšími rodiči.

Přednášky pro rodiče a odborníky – první pozvání přijala fyzioterapeutka Markéta Hurníková z Krásné rehabilitace v Klimkovicích.

Ve zdravém těle, zdravý duch – prosincové dopoledne bylo opravdu ve zdravém duchu. Fyzioterapeutka Markéta Hurníková z KRÁSNÁ REHABILITACE Klimkovice si s dětmi ze třídy Rybek a Delfínků zacvičila. Postupně jsme si protáhli záda i nohy a užili si i legraci. Něco nás i občas trošku zabolelo, ale …… cítíme se skvěle a protáhnutě. Zdraví zdar.

Fotogalerie https://mistoprodeti.cz/fotogalerie/rodina-a-dite-s-handicapem-komplexni-pece-o-rodinu-a-dite-s-handicapem-2021/

Komplexní péče o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v prostorách MŠ

Projekt dotovaný Městským obvodem Poruba.

Projekt v rámci rané péče působí na děti s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami ( autismem, poruchami chování, vadami řeči) a na jejich rodiny. Pokud je dítě včas diagnostikované, cíleně se s ním pracuje od raného dětství, projeví se to zcela určitě i v jeho schopnosti začlenění do vzdělávacího systému. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou znevýhodněny z hlediska omezení příležitosti zúčastnit se vzdělávání na stejné úrovni jako ostatní. Postižení vlastního dítěte pociťují rodiče jako silné trauma, ochranitelský postoj rodiny k takovému dítěti podporuje infantilitu a omezuje samostatnost dítěte. Ve složité situaci hledají rodiče způsob, jak nově zorganizovat rodinný život a účinně dítěti pomáhat. Z bezprostřední práce víme, že rodiče vítají odbornou pomoc ve formě konzultací, vedení a poradenství, jak řešit konfliktní situace a praktické návody, jak postupovat. Snažíme se podporovat i děti nadané, které mohou selhávat ve velkém kolektivu, kde není dostatečná podpora pro jeho rozvoj. Spolupracujeme s Mensou ČR, diagnostikujeme nadání.

Spolupracujeme se školami a zařízeními pečujícími o děti v rámci Ostravy a okolí. Nabízíme sdílení dobré praxe, konzultace problémových situací, krizových scénářů.

https://mistoprodeti.cz/fotogalerie/komplexni-pece-o-vzdelavani-deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-v-prostorach-ms-2021/

PROJEKT Podpora environmentálního a polytechnického rozvoje v MŠ

Projekt dotovaný Městským obvodem Poruba.

CÍLEM PROJEKTU JE: Poskytnutí příležitostí k odhalování nových souvislostí a probuzení budoucího zájmu dětí o environmentální a polytechnické obory. Rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, schopnosti postupovat dle instrukcí a plánů, ale zároveň nalézat vlastní, nová řešení. Rozvíjet prostorovou orientaci, jemnou a hrubou motoriku, koordinaci ruky a oka. Vést děti ke spolupráci a komunikaci. Učit děti popsat své představy, znázornit je kresbou, plánem, realizovat je a nakonec je zhodnotit. Pomocí jednoduchých činností seznamovat děti s okolním světem, ve kterém žijí. Učit je, jak můžou techniku využít ve svůj prospěch. Rozvoj environmentální senzitivity, tj. citlivosti k přírodě  a životnímu prostředí vůbec, je základním cílem environmentální výchovy a vzdělávání v předškolním vzdělávání. Předpokladem harmonického rozvíjení environmentální senzitivity je především dostatek kvalitního kontaktu s přírodním prostředím. Cílem je zvyšovat spoluzodpovědnost dětí za současný i příští stav přírody a životního prostředí. Rozvíjet jejich tvořivost, citlivost a vstřícnost k řešení problémů péče o přírodu. Utvářet ekologicky příznivé hodnotové orientace, na nekonzumní způsob života.

V rámci projektu děti zažily mazlení s koníkem ve firmě For Help, navštívily les v Klimkovicích, krmily kačenky ve Velké Polomi.
Celoročně pečují o truhlíky ve školce, pokoušely se pěstovat květiny, zeleninu, byliny. Děti v oranžové řídě si vyrobily návrh hmyzího domečku a plánují, že si troufnou na domeček skutečný.

https://mistoprodeti.cz/fotogalerie/projekt-podpora-environmentalniho-a-polytechnickeho-rozvoje-v-ms/

PROJEKTY roku 2020

Projekt komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem

Dotován Statutárním městem Ostrava. Projekt v rámci rané péče působí na děti s autismem, poruchami chování a na jejich rodiny. Pokud je dítě včas diagnostikované a působíme na něj od raného dětství, projeví se to zcela určitě i v jeho schopnosti začlenění do základní školy a do dalšího vzdělávání. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou znevýhodněny z hlediska omezení příležitosti zúčastnit se vzdělávání na stejné úrovní jako ostatní. Postižení vlastního dítěte pociťují rodiče jako silné trauma, ochranitelský postoj rodiny k postiženému dítěti podporuje infantilitu a omezuje samostatnost dítěte. Ve složité situaci hledají rodiče způsob, jak nově zorganizovat rodinný život a účinně dítěti pomáhat. Z bezprostřední práce víme, že rodiče vítají odbornou pomoc ve formě konzultací, vedení a poradenství jak řešit konfliktní situace a praktické návody jak postupovat. Velmi úzce spolupracujeme se speciálními školami, s odbornými lékaři. Z hlediska projektu má organizace relevantní cíle: rozšiřovat možnosti integrace dětí v předškolním věku, podporovat handicapované a nadané děti a jejich rodiny, rozvíjet možnosti trávení volného času dětí, spolupracovat s mateřskými školami a sociálními partnery při vyvíjení a používání nástrojů pro zajišťování rovných příležitostí pro děti Projekt rozšiřuje spektrum působnosti na děti se zdravotním postižením a plně koresponduje se strategickými záměry MSK rozvíjet lidský potenciál u této ohrožené skupiny osob. Žadatel na základě šetření formou řízených rozhovorů, vlastní systematické práce s handicapovanými a jejich rodiči, dlouholeté spolupráce s mateřskými školami a specializovanými vzdělávacími pracovišti předkládá tento projekt, který umožní zejména: zkvalitnění péče o děti se spec.potřebami, zlepšení individuální výchovy zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Zvýšení možnosti integrace dětí kvalitním výchovným působením na dítě díky vyšší vzdělanosti rodičů, vytvoření lepších předpokladů pro práci s dětmi s nejrůznějšími handicapy.

galerie://mistoprodeti.cz/fotogalerie/rodina-a-dite-s-handicapem-projekt-komplexni-pece-o-rodinu-v-roce-2020/

Dotován Městským obvodem Poruba. Terapeutický klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. Podmínkou pro přijetí do klubů je věk dítěte, zájem rodičů a doporučení speciálního pedagoga klubů.

Nácvik o délce 60 minut se zaměřuje na rozvoj specifických dovedností u dětí: pracovní chování u stolečku, kombinace s nácvikem hry a komunikace, motorická cvičení, pohybové hry, komunitní kruh. Každé dítě má podporu svého asistenta pedagoga.

Z důvodu epidemiologické situace se rodič Terapeutických klubů neúčastní, má možnost domluvit si individuální konzultaci se speciálním pedagogem. Děti si ven před školku přijdou vyzvednout asistenti a po ukončení klubu budou děti opět přivedeny ven rodičům.

Terapeutické kluby rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby. U dětí, které teprve začínají s používáním verbální komunikace, je nácvik zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu“, posilování očního kontaktu a základní dovednosti nezbytné ke hře s kamarádem: střídání, čekání. V rámci nácviků je posilována i schopnost vybrat si odměnu, ukončit činnost a osvojit si dovednost pracovat dle předem daného režimu.                   

POMOCÍ EXPERIMENTŮ POZORUJEME LES,VZDUCH,VODU A PŮDU

Projekt je dotován Městským obvodem Poruba. Navazuje na enviromentální projekty minulých let a pomáhá realizovat dlouhodobé cíle: praktickými formami výuky vést děti k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí, propojovat informace s osobní zkušeností. Zapojovat děti do řešení problémů souvisejících s životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem města – čištění okolí školy, pozorování. Vést děti k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí školy. Navazovat spolupráci s ekologickými institucemi.
V oblasti postojů vést děti k odmítání lhostejných nebo negativních projevů k životnímu prostředí. Různými formami výuky a projektů si připomínat významné světové dny týkající se životního prostředí.

galerie://mistoprodeti.cz/fotogalerie/81559/

PROJEKTY roku 2019

Projekt komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem

Projekt realizujeme díky Statutárnímu městu Ostrava.

Co o projektu řekli rodiče

Dobrý den,

ještě jednou moc děkuji za možnost terapeutické kluby navštívit.
Hned od začátku mě zaujala vysoká organizovanost, kterou se kluby vyznačují. Paní Bc. Havelková má se svým týmem celý průběh klubů maximálně pod kontrolou, ke každému dítěti je přistupováno individuálně s respektem k jeho, klidně i pro běžné oko „zvláštním“ potřebám, a to je důvodem, proč děti v Klokánku dělají mnohdy opravdu velké pokroky, jak jsem měla možnosti vidět např. u Emičky. Jde vidět, že celý personál je velmi zkušený a dobře proškolený. Věřím, že v tomto prostředí se mohou cítit dobře jak děti, tak rodiče, kteří zároveň během klubů mohou ve skupině sdílet své starosti, které v některých případech nemohou sdílet ani s nejbližšími – a tak to bývá i u nás v Průvodcovství. Celkově vnímám práci MŠ Exilu jako velmi profesionální a vnímám, že zaměstnanci berou svou práci jako poslání – a právě tento přesah rodičům poskytuje to nejdůležitější – pocit přijetí a obrovskou podporu ve chvílích, kdy si rodiče třeba už neví rady… Přeji vám všem mnoho úspěchů a energie do další práci.

Mgr. Tereza Šimečková

Projekt Malí přírodovědci z Exilu

Projekt realizujeme díky Městskému obvodu Poruba.

PROJEKTY roku 2018

Projekt komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem

Projekt realizujeme díky Statutárnímu městu Ostrava.

Podívejte se na fotky z projektu na našem Facebooku:

Projekt Malí přírodovědci z Exilu

Projekt realizujeme díky Městskému obvodu Poruba.

Projekty environmentální výchovy realizujeme rádi, děti milují pobyty venku, v přírodě. Jejich CO JE TO a PROČ nikdy nekončí. Projekt „Malí přírodovědci z Exilu“ jsme spustili v loňském školním roce. Letos jsme realizovali pokračování. Projekt umožnil Děti se učí pečovat o zvířátka – ve školce chováme rybičky a morče, občas k nám na interakci přijde psí nebo kočičí kamarád. V lese děti pozorovaly jeho obyvatele, v odpoledních volnočasových aktivitách se seznámily se životem hlodavců (potkanů) či hmyzu (brouků, pavouků, včel, žížal). Díky tomuto projektu jsme mohli vyrazit na Záchrannou stanici v Bartošovicích. Děti zde zjistily, jaká rizika na zvířátka číhají a jak jim případně předcházet, viděly zvířata, která už nemohou žít ve volné přírodě a také se seznámily s péčí o ně. Cílem projektu je vést děti k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí a k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. Environmentální výchova pomáhá rozvíjet spolupráci péčí o naše životní prostředí a učí děti komunikovat o jeho problémech. Prováděním pokusů v oblasti živé a neživé přírody si děti ověřují pravdivost teoretických informací pedagoga či informací z literatury. V rámci projektu děti jely na výlety do přírody s cílem navštívit: údolí Polančice, Jistebnické rybníky, Dětský ranč v Hlučíně, Klimkovice – Hýlov. Programy výletů : na loukách psychomotorické hry zaměřené na zvyšování psychické odolnosti, dramaterapeutické hry pro zvládání nebezpečných situací , aktivity posilující sebeřízení a hodnotovou orientaci, hry rozvíjející komunikaci, cvičení na rozvoj socializace.

Podívejte se na fotoalbum na našem Facebooku

Napsali o nás také v Informatoriu 09-2018

PROJEKTY roku 2017

Projekt komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem

Projekt realizujeme díky Statutárnímu městu Ostrava.

Terapeutické Kluby klokánek

V pondělí od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. Podmínkou pro přijetí do klubů je věk dítěte, zájem rodičů a doporučení speciálního pedagoga klubů.

Náplň terapeutických klubů: skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí. Nácvik o délce 60 minut se zaměřuje na rozvoj specifických dovedností u dětí: pracovní chování u stolečku, kombinace s nácvikem hry a komunikace, motorická cvičení, pohybové hry, komunitní kruh. Každé dítě má podporu svého asistenta pedagoga. Rodič je vždy přítomen, případně může s ostatními rodiči využít Rodinné centrum. Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby. U dětí, které teprve začínají s používáním verbální komunikace je nácvik zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu“, posilování očního kontaktu a základní dovednosti nezbytné ke hře s kamarádem: střídání, čekání. V rámci nácviků je posilována i schopnost vybrat si odměnu, ukončit činnost a osvojit si dovednost pracovat dle předem daného režimu.

PROJEKTY roku 2016

Projekt Komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem

Projekt realizujeme díky dotaci NADACE ČEZ. Zároveň získal dotaci Statutárního města Ostrava.

FABEX TV natáčela v klubech

V rámci projektu proběhly vzdělávací akce -Mgr. Jůnová (Nautis), Mgr. Halda, Mgr. Hruška, Mgr. Mikoláš. Další aktivitou je Klokánek = Terapeutický klub pro děti se zvláštnostmi v chování.

Projekt Informační kampaň ke dni porozumění autismu

Projekt byl podpořen Městským obvodem Poruba jen velmi symbolicky, ale to nevadí. Přesto ho realizujeme. Pořádáme besedy s rodiči a pro rodiče.

PROJEKTY roku 2015

RODINA a DÍTĚ s handicapem

Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména autismem, včetně organizace Terapeutických pobytů Projekt je dotován Statutárním městem Ostrava.

Projekt realizoval vzdělávací pobyty pro děti s rodiči přednostně pro děti z terapeutických klubů, s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat aktuální potřeby rozvoje dětí s poruchou autistického spektra, tělesným a mentálním postižením, vadami řeči a ADHD s problémovým chováním se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem a obtíže provázející jejich rodiče a sourozence. Třídenní psychorelaxační, vzdělávací a diagnosticko-terapeutický pobyt pro 8 – 12 rodin s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s komplexní odbornou péčí a terapií pro celou rodinu (tj. rodičů, dětí se SVP a zdravých sourozenců), s důrazem na konkrétní přínos pro rozvoj dovedností a zvládání problémových oblastí u dětí se SVP. Projekt staví na předpokladu, že jednotné výchovné působení rodiny a školy je základem úspěchu. Každé třídenní setkání bude ušito na míru zúčastněným dětem. Rámcový program pobytu: dopolední a odpolední bloky každého dne jsou věnovány rozvojovým aktivitám dětí pod vedením pedagogů dle aktuální úrovně dětí. Jedná se o fyzioterapii, canisterapii, arteterapii, muzikoterapii a pohybové aktivity. Rodiče se aktivit zúčastňují (pozorují) a odnášejí si praktické podněty, jak se svým dítětem pracovat. Vycházky do okolí pod vedením zkušených pedagogů doplňují denní program. Rodiče mají možnost konzultací s psychologem, logopedem, speciálním pedagogem. Ve večerních hodinách se rodiče mohou účastnit rodičovské skupiny, mají možnost vyměnit si své zkušenosti a cenné podněty.

Modernizace herny pro děti s autismem

V rámci projektu Modernizace herny pro děti s autismem (za podpory SMO a pana Losa) jsme vybudovali pracovnu s členěním pro strukturované učení, hru a hrovými koutky vybavenou sportovními pomůckami a interaktivním zázemím. Její součástí je mimoúrovňová část pro odpočinek, závěsné pomůcky pro rehabilitaci a koordinaci. Uspořádání umožňuje celodenní pobyt dětí s nejrůznějšími handicapy, nabízí prostory pro děti, které nepotřebují odpolední spánek a stačí jim krátká relaxace. Toto uspořádání nám umožňuje vytvořit vhodné podněty pro různorodé skupiny dětí, zvýší u dětí schopnost rozvíjet se v oblasti sociální, snížit riziko problémového chování u dětí s ADHD a u dětí s poruchou autistického spektra ( strukturované uspořádání prostoru, možnost střídání činností, možnost po koncentraci pozornosti plynule přejít k relaxaci). fotodokumentace Lanový tunel spojuje dřevěný domeček a relaxační prostor na druhé straně herny, který vznikl v horní části skříně. Na podlahu se z horní části skříně dá slézt po lanovém námořnickém žebříku. Jedna dveřní část skříně je použitelná jako horolezecká stěna, pod kterou je pěnová matrace. Cílem projektu bylo vytvořit interaktivní hernu pro dětí se SVP – zejména autismem vytvořením koutků pro rehabilitační cvičení, koordinaci, relaxaci, koutek hrací, koutek pro rozvoj kognitivních funkcí. Poskytnout dětem se SVP možnost rozvíjet své komunikační a kognitivní funkce, rozvíjet u nich sociální vztahy při společných hrách i aktivitách. Odbourávání agresivních projevů dětí.

Podívejte se na reportáž TV Polar.

Projekt Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl UKONČEN 31.12.2014.

OP VK č. CZ CZ.1.07/1.2.25/02­.0009

Projekt řešil vzdělávání dětí MŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), aplikací individuálního přístupu (zpracování individuálních vzdělávacích programů a poskytování konzultací rodičům),rozvoj inkluzivních vzdělávacích metod u dětí se SVP.

Jakou změnu projekt přinesl? Odbornou diagnostiku, zpracování individuálních vzdělávacích plánů a jejich aplikaci u dětí od 3 let a jako základ pro adekvátní integraci dětí se SVP, posílení individuální spolupráce při vzdělávání s rodinami, které pečují o dítě se SVP, posílení inkluzivního vzdělávání v environmentální oblasti.

Jaký měřitelný efekt byl dosažen? Příprava a aplikace individuálních vzdělávacích plánů pro 80 dětí se SVP poskytování poradenství pro jejich rodiče, pobytové psychorelaxační, vzdělávací a diagnosticko-terapeutické pobyty pro rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s komplexní odbornou péčí a terapií pro celou rodinu (tj. rodičů, dětí se SVP a zdravých sourozenců), s důrazem na konkrétní přínos pro rozvoj dovedností a zvládání problémových oblastí u dětí se SVP. Každý pobyt byl ušit na míru zúčastněným dětem. Rámcový program pobytu: dopolední a odpolední bloky každého dne jsou věnovány rozvojovým aktivitám dětí pod vedením pedagogů dle aktuální úrovně dětí. Jedná se o fyzioterapii, canisterapii, arteterapii, muzikoterapii a pohybové aktivity. Rodiče se aktivit zúčastňují (pozorují) a odnášejí si praktické podněty, jak se svým dítětem pracovat. Vycházky do okolí pod vedením zkušených pedagogů doplňují denní program. Rodiče měli možnost konzultací s psychologem, logopedem, speciálním pedagogem. Konzultantka pro děti s autismem Mgr. Romana Straussová z organizace C) T) A) Centrum Terapie Autismu byla přítomna po celou dobu pobytu – (www.centrumterapieautismu.cz). Ve večerních hodinách se rodiče mohli účastnit rodičovské skupiny pod vedením psychologa a zkušeného terapeuta, měli možnost vyměnit si své zkušenosti a cenné podněty

Co o našich projektech říkají rodiče

Dobrý den, pozdě, ale přeci – chceme Vám moc poděkovat za skvělý terapeutický pobyt v Pusté Polomi. Zábavné, vyvážené, poučné! Paní učitelky, paní asistentky i obsluha kuchyně,všichni byli moc milí a vstřícní, program pro děti i pro rodiče byl moc fajn, děti se pobavily, rodiče poučili. Naprosto mě nadchla přednáška pana psychologa Jiřího Haldy. Děkujeme všem!

Petra a Milan Doleželovi, Facebook 25.11.2014

Klobouk dolů, velký respekt a srdečné poděkování za vaši lásku, energii, trpělivost a pochopení, které pro naše děti i pro nás máte!!! Pokroky našich dvou chlapáků byly cítit na každém jejich kroku!!! Věruško, Helenko, Pavlínko jste naše kouzelné tety, které mění děti před očima!!! Rovněž děkujeme za přednášku pana psychologa Haldy, je to opravdu třída, dokázal nás naprosto vtáhnout do svého povídání, které nám dalo odpovědi na spousty otázek!!! Velké díky také asistentkám, které nám umožnily večerní posezení a klábosení! DĚKUJEME všem!!! 🙂

Andrea Běhůnková okomentovala album Terapeutický pobyt – Pustá Polom Setina – Delfínci

Dobrý večer, chtěla bych napsat pár řádků jako poděkování za úžasný pobyt s dětmi.. Poprvé jsme byli letos v dubnu s Klokánkem, nadšení a spokojení. Proto jsme měli dost velká očekávání i tentokrát. Paní učitelky ovšem naše očekávání předčily! Byly opět báječné, usměvavé, vždy dobře naladěné a připravené všem vyhovět. Každému rodiči bych přála mit pro své děti takový sehraný tým… 🙂 Navíc si myslím, že úžasný pobyt završila ojedinělá přednáška p. Haldy, který dokázal na několik hodin upoutat pozornost nás všech včetně našich mužských protějšků 🙂 Takže moc děkujeme Věrušce, Lucince, Leničce, Nikolce a Blaničce 🙂

Barbara, Jaroslav a Kryšpínek Havláskovi, e-mail z 24.11.2014

Moc děkujeme za příjemný pobyt v Setině,bylo to pro nás velké odreagování z každodenních povinností. Zároveň děkujeme všem učitelkám,asis­tentkám za organizaci celého pobytu a umožnění podívat se na naše děti,jak pracují ve školce,bylo to skvělé. děkujeme

Tvarůžkovi Z+V+T+A, e-mail z 9.11.2014

Dobrý den ve školce, ráda bych poděkovala za příjemný pobyt v Penzionu Setina Pustá Polom, který jsme absolvovali společně s učitelkami a asistentkami třídy Motýlci.
Zvláště pak patří velký dík paní učitelce Radce Foltové, která měla celou organizaci na starost. Vše bylo do detailu promyšlené, děti měly o zábavu postaráno a my dospělí, jsme si na chvíli také připadali jako ve školce. Moc nás bavilo pozorovat děti, kolik se toho v MŠ naučily, jaké udělaly pokroky, jak pěkně spolu komunikují, hrají si a rozvíjí své schopnosti a dovednosti.

Také se našel prostor na bližší seznámení mezi rodiči, výměně zkušeností, ale i příp. psychické podpory mezi rodiči, kteří život s autistickým dítětem rozhodně nemají jednoduchý – každá rada, pomoc, nápad nebo i jen pochopení často dost pomůže.
Také paní učitelka Maruška, asistentka Lída a Katka se dětem plně věnovaly a je vidět, že jsou na ně děti zvyklé a mají je rády. Vítaná pomoc byla i asistentka Eva :), kterou tímto také moc zdravím.

Návštěva psychologa Přemysla Mikoláše a jeho ženy (canisterapie) bylo příjemné zakončení celého pobytu.

Doufám, že i v příštím roce se pobyt se školkou uskuteční a již teď se na to moc těšíme.

Julie Vilkošová, maminka Radimka, e-mail z 24.11.2014

Dobrý den, moc děkujeme za skvělou organizaci terapeutického pobytu. Toník i s bráškou Vojtou si to skvěle užili a vůbec se jim nechtělo domů. Ještě doma říkali, že by chtěli být zpět v penzionu Setina. Jsem ráda, že jsem mohla více poznat ostatní rodiče i nové děti. Znovu jsem mohla pozorovat skvělý vztah Toníka s učitelkami i stážistkami a zároveň jeho kamarádský vztah s ostatními dětmi, který tam funguje a je učitelkami skvěle podporován. Výborné bylo také dvojí setkání s panem psychologem Přemyslem Mikolášem, který několika větami dokáže povzbudit, vysvětlit a nasměrovat. Báječná byla i masáž a získala jsem i čas se projít sama v lese a relaxovat po svém. Věřím, že si tam každý z nás našel, co aktuálně potřebuje, ať už děti či dospělí. Ubytování ideální – blízko Ostravy, uprostřed lesů, nerušené prostředí. Děkujeme a těšíme se na další pobyt!

Klára Frolíková Palánová, e-mail z 10.11.2014

Děkujeme tímto celému kolektivu učitelek a asistentek za to, že svojí připraveností, optimismem a v neposlední řadě i empatií nám zpříjemnili terapeutický pobyt v Penzionu Setina, který jsme absolvovali v březnu 2014. Rodičům i dětem se akce velice líbila. Výběr pozvaných hostů jsme vítali, např. jednotlivé odborné psychology, nebo např. muzikoterapii aj. Přátelská atmosféra mezi rodiči, dětmi, učiteli a psychology byla velice vítaná a nové poznatky využijeme při další výchově a rozvoji našich dětí tak, aby vynaložené úsilí mělo co nejlepší výsledky a posunuli jsme se tak ve vývoji o trochu dál. Do toho všeho nám prakticky celou dobu svítilo sluníčko a tak jen za všechny rodiče vzkazuji – bylo to super a pokud by se pobyt konal i příští rok, rádi se přidáme zase 🙂

Julie Vilkošová, maminka malého Radimka, e-mail z 15.3.2014

Dobrý den, rádi bychom Vám všem poděkovali za skvělý terapeutický pobyt, který jsme měli možnost absolvovat v březnu 2014. Prostředí penzionu Setina je hezké a hlavně klidné místo uprostřed lesů. Díky celému kolektivu padagogů i slečen asistentek byla atmosféra celého pobytu velmi příjemná a přátelská. Jsou to opravdu lidé na svém místě!!! Společně jsme si užili spoustu legrace při činnostech a hrách, které byly naplánovány do nejmenšího detailu. Zaujaly nás i přednášky odborníků, které hodnotíme jako velmi přínosné. A když se nad tím vším ještě jednou zamyslíme, tak jednu chybu to vlastně mělo… UTEKLO TO HROZNĚ RYCHLE 🙂 !!!!!!!!!!!

Peníškovi – rodiče Davídka Peníška, e-mail z 20.3.2014

Dobrý den,dovolte mi, abychom se i my připojili k velmi kladnému hodnocení tohoto pobytu. Byli jsme poprvé, a doufáme, že ne naposled. Nevím, kde bych začala. Atmosféra domácího prostředí, úžasně promyšlený a naplněný čas pro děti i pro rodiče, velmi motivační a inspirativni přednášky, skvělá pani Straussová (žena na svém místě, i když je pro ni určitě vše velmi náročné), v neposlední řadě pak krásné a tiché prostředí Teď bych chtěla poděkovat všem skvělým asistentkám, Kryšpínek hlavně Danielce ) – nic pro ně nebyl problém, ostatně jako pro paní učitelky. Jsou to velmi usměvavé, všímavé, empatické a vstřícné paní učitelky. Dokážou nechat vše „doma“ a dají Vám pocítit, že jste jen Vy a Vaše děti. My s manželem děkujeme obzvláště paní učitelce Věrce a Lucince ) Ze zkušeností vím, že většinou nastávají situace, kdy přestože chcete, nemůžete vyjít vstříc všem. Myslím si, že tady se to opravdu nestalo.. ) Děkujeme. Hezký den. Kryšpínek Havlásek a jeho rodiče

rodiče Patrika Doležela, e-mail z 23.3.2014

Milá školičko, dovolila jsi nám účastnit se s Tebou terapeutického pobytu v Pusté Polomi od 16. do 18. března. Náš Paťulka byl nadšený z přítomnosti své velmi oblíbené paní učitelky Lucky a neméně si oblíbil i asistentku nám přidělenou, Kristýnku. Milá, chytrá, usměvavá, ze které čišela radost ze života a která nám byla opravdu vždy nápomocná a vždy s úsměvem. Díky ní jsme po letech poznali trochu klidu bez dětí, k nezaplacení:-) Program pro děti byl pestrý, vyvážený, vyčerpávající do té míry, že v 19 hod padli! Nám se aktivity s dětmi i bez dětí velmi líbily.

Celý organizační tým v čele s paní učitelkou Věrkou pro nás všechny vytvořil velmi příjemné domácí prostředí, ve kterém jsme se cítili vítáni a velmi dobře. Rovněž možnost promluvit si s ostatními rodiči byla obohacující.
Moc děkujeme za nápad a skvělé provedení!

Petra a Milan Doleželovi, e-mail z 24. 3. 2014

Dobrý den, chtěli bychom vám všem poděkovat za krásný a velmi přínosný pobyt na Setině v březnu 2014. Pedagogové i asistentky pracovali s úsměvem,pocho­pením a velkým nasazením. Takovýchto akcí není nikdy dost .Přejeme vám mnoho dalších úspěchů.

Zembolovi, e-mail z 25. 3. 2014

Projekt MÍSTO PRO DĚTI

Projekt MÍSTO PRO DĚTI byl realizován v období od 1.6.2012 do 30.6.2013
OP VK č. CZ.1.07/1.2.10/03­.0004

Z našich e-mailů

Jak jsem vám říkal Tělo – Emoce – Rozum – Vztahy a že tělo a emoce jsou tělesně energetický systém, a že jsou prvotní, takže zjednodušeně můžeme říct, že do určité míry mentálně postižené děti mají vnitřní svět úplně v pohodě – mají svůj prostor, protože postižení rácia se na vnitřní prožívání nevztahuje…to jen nám ostatním, kteří s jinak vyvinutým rozumem žijeme a přejeme si, aby ho tak měli i ostatní, tak pro nás se může jejich svět zdát jiný „nešťastný“ „neplnohodnotný“… ale ty děti jsou svým způsobem úplně v pohodě – jen neplní naše rozumové normy… snad to vysvětluju srozumitelně…mys­lím, že toto by mohlo pomoct některým rodičům při vnímání jejich dětí…

Ph.Dr. Marek Herman – lektor

Dobrý den, v první řadě děkuji za pohlídání dcery, což mi umožnilo zúčastnit se přednášky, která byla velice zajímavá. Děkuji také paní MUDr. Irina Chmelová, Ph.D. za prezentaci, která v jejím podání byla místy i humorná. Dále konzultaci nad VDT mé dcery a následné doporučení.Ještě jednou děkuji a přeji hezky den

Veronika Menzelová, e-mail z 23.2. 2012

Dobrý den,ráda bych chtěla poděkovat za přednášku, kterou jste ve školce připravili, byla velmi inspirující a věřím, že nám všem pomůže v našem společném úsilí. Zvlášť bych chtěla poděkovat taky paním učitelkám, které zde s náma byly a vzorně se o nás staraly. DĚKUJI a přeji hezký den

Bc.Žaneta Ohaňková, e-mail z 14.1. 2012