Přeskočit na obsah

Terapeutické kluby pro rodiče a děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Terapeutické kluby K L O K Á N E K se scházejí pravidelně v úterý od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. Náplň terapeutických klubů: skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí. Nácvik o délce 60 minut se zaměřuje na rozvoj specifických dovedností u dětí: pracovní chování u stolečku, kombinace s nácvikem hry a komunikace, motorická cvičení, pohybové hry, komunitní kruh.
Rodič je vždy přítomen.
Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby. U dětí, které teprve začínají s používáním verbální komunikace je nácvik zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu“, posilování očního kontaktu a základní dovednosti nezbytné ke hře s kamarádem: střídání, čekání. V rámci nácviků je posilována i schopnost vybrat si odměnu, ukončit činnost a osvojit si dovednost pracovat dle předem daného režimu.
Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky, pro děti, které do 31. 12. dovrší dva roky.
Klub je dotován STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA a SMO-MOb Poruba.