E: info@mistoprodeti.cz
T: 725 102 626
MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK
při Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Čs.exilu 670Informace

PROJEKTY roku 2019

Projekt komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem realizujeme díky SMO. z naší pošty: Od: Mgr. Tereza Šimečková <simeckova@mikasa-detem.cz> Komu: exiluklokanek@seznam.cz Datum: 15. 5. 2019 13:37:39 Předmět: RE: Stáž Dobrý den, určitě. Ještě jednou moc děkuji za možnost terapeutické kluby navštívit.
Hned od začátku mě zaujala vysoká organizovanost, kterou se kluby vyznačují. Paní Bc. Havelková má se svým týmem celý průběh klubů maximálně pod kontrolou, ke každému dítěti je přistupováno individuálně s respektem k jeho, klidně i pro běžné oko „zvláštním“ potřebám, a to je důvodem, proč děti v Klokánku dělají mnohdy opravdu velké pokroky, jak jsem měla možnosti vidět např. u Emičky. Jde vidět, že celý personál je velmi zkušený a dobře proškolený. Věřím, že v tomto prostředí se mohou cítit dobře jak děti, tak rodiče, kteří zároveň během klubů mohou ve skupině sdílet své starosti, které v některých případech nemohou sdílet ani s nejbližšími – a tak to bývá i u nás v Průvodcovství. Celkově vnímám práci MŠ Exilu jako velmi profesionální a vnímám, že zaměstnanci berou svou práci jako poslání – a právě tento přesah rodičům poskytuje to nejdůležitější – pocit přijetí a obrovskou podporu ve chvílích, kdy si rodiče třeba už neví rady… Přeji vám všem mnoho úspěchů a energie do další práci.
S přáním krásného dne Mgr. Tereza Šimečková
Průvodce v projektu „Průvodcovství a síťování rodin s dětmi s autismem“ Tel. 725 937 789, email: simeckova@mikasazs.cz MIKASA z.s. www.mikasazs.cz

Projekt Malí přírodovědci z Exilu realizujeme díky Městskému obvodu Poruba

PROJEKTY roku 2018

Projekt komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem realizujeme díky SMO.

Projekt Malí přírodovědci z Exilu realizujeme díky Městskému obvodu Poruba

Projekty environmentální výchovy realizujeme rádi, děti milují pobyty venku, v přírodě. Jejich CO JE TO a PROČ nikdy nekončí. Projekt „Malí přírodovědci z Exilu“ jsme spustili v loňském školním roce. Letos jsme realizovali pokračování. Projekt umožnil Děti se učí pečovat o zvířátka – ve školce chováme rybičky a morče, občas k nám na interakci přijde psí nebo kočičí kamarád. V lese děti pozorovaly jeho obyvatele, v odpoledních volnočasových aktivitách se seznámily se životem hlodavců (potkanů) či hmyzu (brouků, pavouků, včel, žížal). Díky tomuto projektu jsme mohli vyrazit na Záchrannou stanici v Bartošovicích. Děti zde zjistily, jaká rizika na zvířátka číhají a jak jim případně předcházet, viděly zvířata, která už nemohou žít ve volné přírodě a také se seznámily s péčí o ně. Cílem projektu je vést děti k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí a k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. Environmentální výchova pomáhá rozvíjet spolupráci péčí o naše životní prostředí a učí děti komunikovat o jeho problémech. Prováděním pokusů v oblasti živé a neživé přírody si děti ověřují pravdivost teoretických informací pedagoga či informací z literatury. V rámci projektu děti jely na výlety do přírody s cílem navšívit: údolí Polančice, Jistebnické rybníky, Dětský ranč v Hlučíně, Klimkovice – Hýlov. Programy výletů : na loukách psychomotorické hry zaměřené na zvyšování psychické odolnosti, dramaterapeutické hry pro zvládání nebezpečných situací , aktivity posilující sebeřízení a hodnotovou orientaci, hry rozvíjející komunikaci, cvičení na rozvoj socializace.

PROJEKTY roku 2017

Projekt komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem realizujeme díky SMO.

 • Přednáška známého psychologa Marka Hermana
 • Přednáška speciálního pedagoga J.Haldy
 • Přednáška fyzioterapeutky Lenky Jůzové
 • Přednáška primářky MUDr.Iriny Chmelové
 • fotogalerie
 • Terapeutické KLUBY K L O K Á N E K

  v pondělí od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. Podmínkou pro přijetí do klubů je věk dítěte, zájem rodičů a doporučení speciálního pedagoga klubů.

 • Náplň terapeutických klubů: skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí. Nácvik o délce 60 minut se zaměřuje na rozvoj specifických dovedností u dětí: pracovní chování u stolečku, kombinace s nácvikem hry a komunikace, motorická cvičení, pohybové hry, komunitní kruh. Každé dítě má podporu svého asistenta pedagoga. Rodič je vždy přítomen, případně může s ostatními rodiči využít Rodinné centrum. Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby. U dětí, které teprve začínají s používáním verbální komunikace je nácvik zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu“, posilování očního kontaktu a základní dovednosti nezbytné ke hře s kamarádem: střídání, čekání. V rámci nácviků je posilována i schopnost vybrat si odměnu, ukončit činnost a osvojit si dovednost pracovat dle předem daného režimu.

PROJEKTY roku 2016

Projekt Komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem díky dotaci NADACE ČEZ POKRAČUJE I V ROCE 2016. Zároveň získal dotaci SMO. FABEX TV natáčela v klubech

PRIO o klubech

V rámci projektu proběhly vzdělávací akce -Mgr. Jůnová (Nautis), Mgr. Halda, Mgr. Hruška, Mgr. Mikoláš. Další aktivitou je Klokánek = Terapeutický klub pro děti se zvláštnostmi v chování.

Projekt Informační kampaň ke dni porozumění autismu byl podpořen Městským obvodem Poruba jen velmi symbolicky, ale to nevadí. Přesto ho realizujeme. Pořádáme besedy s rodiči a pro rodiče.

PROJEKTY roku 2015

RODINA a DÍTĚ s handicapem

Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména autismem, včetně organizace Terapeutických pobytů Projekt je dotován Statutárním městem Ostrava

Projekt realizoval vzdělávací pobyty pro děti s rodiči přednostně pro děti z terapeutických klubů, s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat aktuální potřeby rozvoje dětí s poruchou autistického spektra, tělesným a mentálním postižením, vadami řeči a ADHD s problémovým chováním se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem a obtíže provázející jejich rodiče a sourozence. Třídenní psychorelaxační, vzdělávací a diagnosticko-terapeutický pobyt pro 8 – 12 rodin s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s komplexní odbornou péčí a terapií pro celou rodinu (tj. rodičů, dětí se SVP a zdravých sourozenců), s důrazem na konkrétní přínos pro rozvoj dovedností a zvládání problémových oblastí u dětí se SVP. Projekt staví na předpokladu, že jednotné výchovné působení rodiny a školy je základem úspěchu. Každé třídenní setkání bude ušito na míru zúčastněným dětem. Rámcový program pobytu: dopolední a odpolední bloky každého dne jsou věnovány rozvojovým aktivitám dětí pod vedením pedagogů dle aktuální úrovně dětí. Jedná se o fyzioterapii, canisterapii, arteterapii, muzikoterapii a pohybové aktivity. Rodiče se aktivit zúčastňují (pozorují) a odnášejí si praktické podněty, jak se svým dítětem pracovat. Vycházky do okolí pod vedením zkušených pedagogů doplňují denní program. Rodiče mají možnost konzultací s psychologem, logopedem, speciálním pedagogem. Ve večerních hodinách se rodiče mohou účastnit rodičovské skupiny, mají možnost vyměnit si své zkušenosti a cenné podněty. FOTODOKUMENTACE

V rámci projektu Modernizace herny pro děti s autismem (za podpory SMO a pana Losa) jsme vybudovali pracovnu s členěním pro strukturované učení, hru a hrovými koutky vybavenou sportovními pomůckami a interaktivním zázemím. Její součástí je mimoúrovňová část pro odpočinek, závěsné pomůcky pro rehabilitaci a koordinaci. Uspořádání umožňuje celodenní pobyt dětí s nejrůznějšími handicapy, nabízí prostory pro děti, které nepotřebují odpolední spánek a stačí jim krátká relaxace. Toto uspořádání nám umožňuje vytvořit vhodné podněty pro různorodé skupiny dětí, zvýší u dětí schopnost rozvíjet se v oblasti sociální, snížit riziko problémového chování u dětí s ADHD a u dětí s poruchou autistického spektra ( strukturované uspořádání prostoru, možnost střídání činností, možnost po koncentraci pozornosti plynule přejít k relaxaci). fotodokumentace Lanový tunel spojuje dřevěný domeček a relaxační prostor na druhé straně herny, který vznikl v horní části skříně. Na podlahu se z horní části skříně dá slézt po lanovém námořnickém žebříku. Jedna dveřní část skříně je použitelná jako horolezecká stěna, pod kterou je pěnová matrace. Cílem projektu bylo vytvořit interaktivní hernu pro dětí se SVP – zejména autismem vytvořením koutků pro rehabilitační cvičení, koordinaci, relaxaci, koutek hrací, koutek pro rozvoj kognitivních funkcí. Poskytnout dětem se SVP možnost rozvíjet své komunikační a kognitivní funkce, rozvíjet u nich sociální vztahy při společných hrách i aktivitách. Odbourávání agresivních projevů dětí. TV POLAR 20.11.2015

Projekt Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky- UKONČEN 31.12.2014

 • OP VK č. CZ CZ.1.07/1.2.25/02­.0009

Stručný obsah projektu:

 • Projekt řešil vzdělávání dětí MŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), aplikací individuálního přístupu (zpracování individuálních vzdělávacích programů a poskytování konzultací rodičům),rozvoj inkluzivních vzdělávacích metod u dětí se SVP
 • Jakou změnu projekt přinesl? Odbornou diagnostiku, zpracování individuálních vzdělávacích plánů a jejich aplikaci u dětí od 3 let a jako základ pro adekvátní integraci dětí se SVP

posílení individuální spolupráce při vzdělávání s rodinami, které pečují o dítě se SVP, posílení inkluzivního vzdělávání v environmentální oblasti

 • Jaký měřitelný efekt byl dosažen? Příprava a aplikace individuálních vzdělávacích plánů pro 80 dětí se SVP poskytování poradenství pro jejich rodiče, pobytové psychorelaxační, vzdělávací a diagnosticko-terapeutické pobyty pro rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s komplexní odbornou péčí a terapií pro celou rodinu (tj. rodičů, dětí se SVP a zdravých sourozenců), s důrazem na konkrétní přínos pro rozvoj dovedností a zvládání problémových oblastí u dětí se SVP. Každý pobyt byl ušit na míru zúčastněným dětem. Rámcový program pobytu: dopolední a odpolední bloky každého dne jsou věnovány rozvojovým aktivitám dětí pod vedením pedagogů dle aktuální úrovně dětí. Jedná se o fyzioterapii, canisterapii, arteterapii, muzikoterapii a pohybové aktivity. Rodiče se aktivit zúčastňují (pozorují) a odnášejí si praktické podněty, jak se svým dítětem pracovat. Vycházky do okolí pod vedením zkušených pedagogů doplňují denní program. Rodiče měli možnost konzultací s psychologem, logopedem, speciálním pedagogem. Konzultantka pro děti s autismem Mgr. Romana Straussová z organizace C) T) A) Centrum Terapie Autismu byla přítomna po celou dobu pobytu – (www.centrumterapieautismu.cz). Ve večerních hodinách se rodiče mohli účastnit rodičovské skupiny pod vedením psychologa a zkušeného terapeuta, měli možnost vyměnit si své zkušenosti a cenné podněty

PRIO – o projektu

Z naší pošty:

mail –5.12.2014
Dobrý den, pozdě, ale přeci – chceme Vám moc poděkovat za skvělý terapeutický pobyt v Pusté Polomi. Zábavné, vyvážené, poučné! Paní učitelky, paní asistentky i obsluha kuchyně,všichni byli moc milí a vstřícní, program pro děti i pro rodiče byl moc fajn, děti se pobavily, rodiče poučili. Naprosto mě nadchla přednáška pana psychologa Jiřího Haldy. Děkujeme všem! Petra a Milan Doleželovi
FB 25.11.2014
Andrea Běhůnková okomentova(a) vaše album „Terapeutický pobyt – Pustá Polom Setina -Delfínci“. Andrea napsal(a): „Klobouk dolů, velký respekt a srdečné poděkování za vaši lásku, energii, trpělivost a pochopení, které pro naše děti i pro nás máte!!! Pokroky našich dvou chlapáků byly cítit na každém jejich kroku!!! Věruško, Helenko, Pavlínko jste naše kouzelné tety, které mění děti před očima!!! Rovněž děkujeme za přednášku pana psychologa Haldy, je to opravdu třída, dokázal nás naprosto vtáhnout do svého povídání, které nám dalo odpovědi na spousty otázek!!! Velké díky také asistentkám, které nám umožnily večerní posezení a klábosení! DĚKUJEME všem!!! :-)“
mail –24.11.2014 Dobrý večer, chtěla bych napsat pár řádků jako poděkování za úžasný pobyt s dětmi.. Poprvé jsme byli letos v dubnu s Klokánkem, nadšení a spokojení. Proto jsme měli dost velká očekávání i tentokrát. Paní učitelky ovšem naše očekávání předčily! Byly opět báječné, usměvavé, vždy dobře naladěné a připravené všem vyhovět. Každému rodiči bych přála mit pro své děti takový sehraný tým… :-) Navíc si myslím, že úžasný pobyt završila ojedinělá přednáška p. Haldy, který dokázal na několik hodin upoutat pozornost nás všech včetně našich mužských protějšků :-) Takže moc děkujeme Věrušce, Lucince, Leničce, Nikolce a Blaničce :-Barbara, Jaroslav a Kryšpínek Havláskovi
mail: 9.11.2014 Moc děkujeme za příjemný pobyt v Setině,bylo to pro nás velké odreagování z každodenních povinností. Zároveň děkujeme všem učitelkám,asis­tentkám za organizaci celého pobytu a umožnění podívat se na naše děti,jak pracují ve školce,bylo to skvělé. děkujeme Tvarůžkovi Z+V+T+A
mail: 9.11.2014 Dobrý den ve školce, ráda bych poděkovala za příjemný pobyt v Penzionu Setina Pustá Polom, který jsme absolvovali společně s učitelkami a asistentkami třídy Motýlci.
Zvláště pak patří velký dík paní učitelce Radce Foltové, která měla celou organizaci na starost. Vše bylo do detailu promyšlené, děti měly o zábavu postaráno a my dospělí, jsme si na chvíli také připadali jako ve školce. Moc nás bavilo pozorovat děti, kolik se toho v MŠ naučily, jaké udělaly pokroky, jak pěkně spolu komunikují, hrají si a rozvíjí své schopnosti a dovednosti.
Také se našel prostor na bližší seznámení mezi rodiči, výměně zkušeností, ale i příp. psychické podpory mezi rodiči, kteří život s autistickým dítětem rozhodně nemají jednoduchý – každá rada, pomoc, nápad nebo i jen pochopení často dost pomůže.
Také paní učitelka Maruška, asistentka Lída a Katka se dětem plně věnovaly a je vidět, že jsou na ně děti zvyklé a mají je rády. Vítaná pomoc byla i asistentka Eva :), kterou tímto také moc zdravím.
Návštěva psychologa Přemysla Mikoláše a jeho ženy (canisterapie) bylo příjemné zakončení celého pobytu.
Doufám, že i v příštím roce se pobyt se školkou uskuteční a již teď se na to moc těšíme.
Julie Vilkošová, maminka Radimka
mail 10.11.2014 Dobrý den, moc děkujeme za skvělou organizaci terapeutického pobytu. Toník i s bráškou Vojtou si to skvěle užili a vůbec se jim nechtělo domů. Ještě doma říkali, že by chtěli být zpět v penzionu Setina. Jsem ráda, že jsem mohla více poznat ostatní rodiče i nové děti. Znovu jsem mohla pozorovat skvělý vztah Toníka s učitelkami i stážistkami a zároveň jeho kamarádský vztah s ostatními dětmi, který tam funguje a je učitelkami skvěle podporován. Výborné bylo také dvojí setkání s panem psychologem Přemyslem Mikolášem, který několika větami dokáže povzbudit, vysvětlit a nasměrovat. Báječná byla i masáž a získala jsem i čas se projít sama v lese a relaxovat po svém. Věřím, že si tam každý z nás našel, co aktuálně potřebuje, ať už děti či dospělí. Ubytování ideální – blízko Ostravy, uprostřed lesů, nerušené prostředí. Děkujeme a těšíme se na další pobyt! Klára Frolíková Palánová
Julie Vilkošová – maminka Radimka
Předmět: Poděkování, Datum: 15.3.2014 Děkujeme tímto celému kolektivu učitelek a asistentek za to, že svojí připraveností, optimismem a v neposlední řadě i empatií nám zpříjemnili terapeutický pobyt v Penzionu Setina, který jsme absolvovali v březnu 2014. Rodičům i dětem se akce velice líbila. Výběr pozvaných hostů jsme vítali, např. jednotlivé odborné psychology, nebo např. muzikoterapii aj. Přátelská atmosféra mezi rodiči, dětmi, učiteli a psychology byla velice vítaná a nové poznatky využijeme při další výchově a rozvoji našich dětí tak, aby vynaložené úsilí mělo co nejlepší výsledky a posunuli jsme se tak ve vývoji o trochu dál. Do toho všeho nám prakticky celou dobu svítilo sluníčko a tak jen za všechny rodiče vzkazuji – bylo to super a pokud by se pobyt konal i příští rok, rádi se přidáme zase :) Julie Vilkošová, maminka malého Radimka
Peníškovi – rodiče Davídka Peníška
Předmět: Poděkování, Datum: 20.3.2014 Dobrý den, rádi bychom Vám všem poděkovali za skvělý terapeutický pobyt, který jsme měli možnost absolvovat v březnu 2014. Prostředí penzionu Setina je hezké a hlavně klidné místo uprostřed lesů. Díky celému kolektivu padagogů i slečen asistentek byla atmosféra celého pobytu velmi příjemná a přátelská. Jsou to opravdu lidé na svém místě!!! Společně jsme si užili spoustu legrace při činnostech a hrách, které byly naplánovány do nejmenšího detailu. Zaujaly nás i přednášky odborníků, které hodnotíme jako velmi přínosné. A když se nad tím vším ještě jednou zamyslíme, tak jednu chybu to vlastně mělo… UTEKLO TO HROZNĚ RYCHLE :) !!!!!!!!!!! Děkujeme Davídek Peníška a rodiče:)
rodiče Kryštofa Havláska
Předmět: Poděkování pobyt, Datum: 23.3.2014 Dobrý den,dovolte mi, abychom se i my připojili k velmi kladnému hodnocení tohoto pobytu. Byli jsme poprvé, a doufáme, že ne naposled. Nevím, kde bych začala. Atmosféra domácího prostředí, úžasně promyšlený a naplněný čas pro děti i pro rodiče, velmi motivační a inspirativni přednášky, skvělá pani Straussová (žena na svém místě, i když je pro ni určitě vše velmi náročné), v neposlední řadě pak krásné a tiché prostředí Teď bych chtěla poděkovat všem skvělým asistentkám, Kryšpínek hlavně Danielce ) – nic pro ně nebyl problém, ostatně jako pro paní učitelky. Jsou to velmi usměvavé, všímavé, empatické a vstřícné paní učitelky. Dokážou nechat vše „doma“ a dají Vám pocítit, že jste jen Vy a Vaše děti. My s manželem děkujeme obzvláště paní učitelce Věrce a Lucince ) Ze zkušeností vím, že většinou nastávají situace, kdy přestože chcete, nemůžete vyjít vstříc všem. Myslím si, že tady se to opravdu nestalo.. ) Děkujeme. Hezký den. Kryšpínek Havlásek a jeho rodiče
rodiče Patrika Doležela
Předmět: Terapeutický pobyt, Datum: 24. 3. 2014
Milá školičko, dovolila jsi nám účastnit se s Tebou terapeutického pobytu v Pusté Polomi od 16. do 18. března. Náš Paťulka byl nadšený z přítomnosti své velmi oblíbené paní učitelky Lucky a neméně si oblíbil i asistentku nám přidělenou, Kristýnku. Milá, chytrá, usměvavá, ze které čišela radost ze života a která nám byla opravdu vždy nápomocná a vždy s úsměvem. Díky ní jsme po letech poznali trochu klidu bez dětí, k nezaplacení:-) Program pro děti byl pestrý, vyvážený, vyčerpávající do té míry, že v 19 hod padli! Nám se aktivity s dětmi i bez dětí velmi líbily.
Celý organizační tým v čele s paní učitelkou Věrkou pro nás všechny vytvořil velmi příjemné domácí prostředí, ve kterém jsme se cítili vítáni a velmi dobře. Rovněž možnost promluvit si s ostatními rodiči byla obohacující.
Moc děkujeme za nápad a skvělé provedení!
Petra a Milan Doleželovi
*rodiče Kamila Zembolová

Datum: 25. 3. 2014 Dobrý den, chtěli bychom vám všem poděkovat za krásný a velmi přínosný pobyt na Setině v březnu 2014. Pedagogové i asistentky pracovali s úsměvem,pocho­pením a velkým nasazením. Takovýchto akcí není nikdy dost .Přejeme vám mnoho dalších úspěchů. Zembolovi

Projekt MÍSTO PRO DĚTI

Projekt MÍSTO PRO DĚTI byl realizován v období-1.6.2012–30.6.2013-
OP VK č. CZ.1.07/1.2.10/03­.0004 -
Kalendář realizovaných vzdělávacích akcí Publicita
PRIO –3–2012-strana 5-projekt Místo pro děti
SOLOKAPR.cz – Setkání nadaných dětí z porubských mateřských škol DOPOLEDNE PRO ZVÍDÁLKY

Z NAŠICH MAILŮ
Ph.Dr. Marek Herman -lektor
Jak jsem vám říkal Tělo – Emoce – Rozum – Vztahy a že tělo a emoce jsou tělesně energetický systém, a že jsou prvotní, takže zjednodušeně můžeme říct, že do určité míry mentálně postižené děti mají vnitřní svět úplně v pohodě – mají svůj prostor, protože postižení rácia se na vnitřní prožívání nevztahuje…to jen nám ostatním, kteří s jinak vyvinutým rozumem žijeme a přejeme si, aby ho tak měli i ostatní, tak pro nás se může jejich svět zdát jiný „nešťastný“ „neplnohodnotný“… ale ty děti jsou svým způsobem úplně v pohodě – jen neplní naše rozumové normy… snad to vysvětluju srozumitelně…mys­lím, že toto by mohlo pomoct některým rodičům při vnímání jejich dětí…
Veronika Menzelová
Předmět: Re: prednaska 23.2. Datum: 23.2. 2012, 22:02
Dobrý den, v první řadě děkuji za pohlídání dcery, což mi umožnilo zúčastnit se přednášky, která byla velice zajímavá. Děkuji také paní MUDr. Irina Chmelová, Ph.D. za prezentaci, která v jejím podání byla místy i humorná. Dále konzultaci nad VDT mé dcery a následné doporučení.Ještě jednou děkuji a přeji hezky den, Menzelová
Bc.Žaneta Ohaňková
Předmět: Přednáška 13.-14.1.2012. Datum: 14.1. 2012
Dobrý den,ráda bych chtěla poděkovat za přednášku, kterou jste ve školce připravili, byla velmi inspirující a věřím, že nám všem pomůže v našem společném úsilí. Zvlášť bych chtěla poděkovat taky paním učitelkám, které zde s náma byly a vzorně se o nás staraly. DĚKUJI a přeji hezký den Žaneta Ohaňková.


Kontaktní údaje

MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK, Ostrava - Poruba, Čs. exilu 670/18
Čs. exilu 670
Ostrava - Poruba
708 00

tel.: 725 102 626
e-mail: info@mistoprodeti.cz
IČO: 68308655
BÚ: 2101227772/2010


Mapa